Gia vị Tây bắc

Thao-qua
Hat-Doi-nep
Mac-khen

Mắc khén

35,000

Que-Sapa
0966 390 256 - 0966 082 158