Dúi, Nhái đồng, chim sẻ

Dui
Nhai-dong-kho
Nhai-dong-tuoi
Chim-se-tuoi
0966 390 256 - 0966 082 158